REKLAMAČNÍ ŘÁD


Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží obchodní společnosti Kochut CZ&SK s.r.o., se sídlem Svatoplukova 2482/53, 79601, Prostějov, IČ: 19945825 (dále jen prodávající).

Tento reklamační řád obsahuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného kupujícím od prodávajícího v internetovém obchodu https://jewellery.kochut.org/cs/shop, záruční podmínky k danému zboží a popřípadě další podmínky.

1. Záruka za jakost

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí dopravcem nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.1.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

1.1.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.1.3.    odpovídá zboží jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.1.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.1.5.    vyhovuje zboží požadavkům právních předpisů.

1.2. Kupující je povinen při osobním převzetí zboží od prodávajícího zkontrolovat toto přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující bere na vědomí, že přeprava zboží dopravcem je pojištěna. Jestliže kupující zjistí při přebírání zboží, že je zásilka poškozená nebo že není v pořádku, je povinen ihned vyhotovit záznam o poškození přímo s dopravcem. Jinak kupující svým podpisem příslušného dokumentu o převzetí zboží od dopravce, a to bez sdělení jakýchkoliv výhrad ohledně poškození obalu, potvrzuje, že je obal zásilky v pořádku a nepoškozený. Vzhledem k tomu, že jsou všechny zásilky pojištěné, nese odpovědnost za škodu na zboží při jeho přepravě dopravce. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží způsobeného při přepravě nebude možné uznat.

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem a ve smyslu článku 9 obchodních podmínek nebo na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to na adrese jeho elektronické pošty [email protected].

2.3. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším. 

2.4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

2.6. Pro uplatnění reklamace dále platí článek 9 obchodních podmínek.

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo kupní smlouva nestanoví jinak.

3.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uvedený v daňovém dokladu, záručním listě nebo v jiném takovém dokumentu, popř. v aplikaci dopravce pro sledování zásilek.

3.3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

3.5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.6. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupujíc jej nemůže užívat.

3.7. O uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, které bude obsahovat informace o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím a kontaktní údaje kupujícího pro jeho informování o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyřídit zpracování uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) nejpozději do 30 dnů a prodávající je povinen informovat kupujícího o vyřízení reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na lhůtě delší. Po skončení reklamačního řízení je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.8. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.9. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1.    je-li vada na zboží v době jeho převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2.    je způsobena kupujícím a vznikla zejména nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího nebo třetí osobou nebo mechanickým poškozením zboží;

4.1.3.   vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující bere na vědomí, že pokrytí zboží jiným drahým kovem (např. bílým rhodiem, černým rhodiem, rutheniem apod.) nebo oxidací se postupem času používáním zboží stírá. Není to vada zboží, ale přirozená vlastnost této povrchové úpravy;

4.1.4.    jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5.    mechanické poškození zboží;

4.1.6.    vada vznikla zanedbáním péče o zboží;

4.1.7.    provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8.    používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a/nebo mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem určeno;

4.1.9.    poškození v důsledku vyšší moci.

4.2. Kupující bere na vědomí, že uvedení nesprávného rozměru (zejména u prstenů a náramků) ze strany kupujícího není vadou zboží, pokud bylo zboží v takovém rozměru kupujícímu prodávajícím dodáno. Uvedený údaj o rozměru považuje prodávající vždy za správný. Prodávající se však může s kupujícím dohodnout na řešení situace jiným způsobem, a to ke spokojenosti obou stran.

4.3. Kupující dále bere na vědomí, že pokrytí zboží jiným drahým kovem (např. bílým rhodiem, černým rhodiem, rutheniem apod.) nebo oxidací se postupem času používáním zboží stírá. Není to vada zboží, ale přirozená vlastnost této povrchové úpravy. Zboží je možné takto povrchově znovu upravit.

4.4. Kupující také bere na vědomí, že během nošení může šperk přijít do styku s jinými předměty, které na něm mohou zanechat stopy v podobě oděrek, škrábanců, třísek, důlků, promáčklin, mikrořezů a jiných poškození, a to jak na kovu samotném, tak i na vsazeném kameni. Tento proces začíná ihned po začátku používání šperku. Intenzita opotřebení se u jednotlivých osob liší. Vlivem nošení může také dojít k opotřebení či poškození vzorů a textur povrchu šperků. Jedná se o jev přirozený, který není vadou zboží. Opotřebení či poškození šperku vlivem nošení může vést ke snížení hmotnosti šperku. K podobnému poškození či opotřebení může dojít i při styku šperku s chemickými látkami používanými např. při úklidu, dezinfekci apod. V těchto případech je lépe šperk odložit.

4.5. Kupující je srozuměn s tím, že fotografie zboží vystavené v internetovém obchodu jsou ilustrativní. Barva zboží, a to včetně kamenů, se může kvůli použití přírodních materiálů lišit od barevného vyobrazení na fotografiích. Tato odlišnost není považována za vadu zboží a není důvodem k reklamaci. Na přání kupujícího je možné zaslat u skladových šperků fotografie nebo video přímo daného šperku.

5. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

5.1. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) informuje spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa „http://adr.coi.cz/cs“.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento reklamační řád platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. 

6.2. Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

6.3. Je-li některé ustanovení tohoto reklamačního neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.


V Prostějově dne 15.3.2024