OBCHODNÍ PODMÍNKY


obchodní společnosti

Kochut CZ&SK s.r.o.

se sídlem Svatoplukova 2482/53, 79601, Prostějov

identifikační číslo: 19945825

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 136805

pro podej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://jewellery.kochut.org/cs/shop

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti Kochut CZ&SK s.r.o. se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 136805 (dále jen prodávající), upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující nebo spotřebitel) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://jewellery.kochut.org/cs/shop (dále jen internetový obchod), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu). 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí i při objednávce prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku (např. e-mailu, Instagramu, Facebooku apod.).

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávající je obchodní společnost Kochut CZ&SK s.r.o.

2.2. Internetový obchod je provozován prodávajícím a zajišťuje kupujícímu dodání zboží.

2.3. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.6. Zbožím se rozumí věci a produkty nabízené prodávajícím k prodeji v internetovém obchodu.

2.7. Zboží skladem je zboží, které je u prodávajícího fyzicky na skladě a je možné ho po uzavření kupní smlouvy ihned, popř. v rozmezí 1-3 dnů odeslat kupujícímu. V internetovém obchodu je zboží skladem označené slovem "Skladem".

2.8. Zboží na objednávku je zboží, které není u prodávajícího skladem, ale je možné ho objednat na zakázku podle nabídky uvedené prodávajícím v jeho internetovém obchodu. Takto objednané zboží bude pro kupujícího vyrobené. V internetovém obchodu je toto zboží označené slovy "Na objednávku", pod nimi je uvedená dodací doba.

2.9. Individuální zakázková výroba zboží je výroba zboží podle specifických požadavků kupujícího (viz. bod 7. obchodních podmínek).

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). Webové rozhraní obchodu však umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží také bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci v internetovém obchodu a při objednávání zboží, a to i bez registrace, je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v jeho uživatelském účtu a při objednávání zboží, a to i bez registrace, jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

3.6. Kupující bere na vědomí, že internetový obchod nebo uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků, ceny neobsahují DPH (nejsme plátci DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatického rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu může také obsahovat informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. V případě, že tyto informace ve webovém rozhraní obchodu uvedeny nejsou, má se za to, že náklady spojené s balením a dodáním nejsou kupujícímu účtovány.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby". Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího). Objednávka učiněná kupujícím je pro kupujícího závazná.

4.6. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky (kupní smlouvy) v případě, že:

4.6.1.    se cena změnila v důsledku změny ceny od výrobce či dodavatele zboží a zákazník tuto změnu neakceptuje, nebo že

4.6.2.  si zákazník nepřevzal předchozí zásilku/y a prodejce má neuhrazené náklady za dopravu či balné či jiné prokazatelné náklady související s předchozí/mi objednávkou/ami.

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, velikosti prstenů, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemnou formou na elektronickou adresu kupujícího nebo telefonicky.

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Pokud kupující zboží vrátí (odstoupí od kupní smlouvy), a to i částečně, pak má prodávající právo na vrácení všech poskytnutých darů.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.11. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1.    v hotovosti,

5.1.2.    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

5.1.3.    bezhotovostně převodem, a to:

5.1.3.1.   na účet prodávajícího č. 321021021/2010, vedený u společnosti Fio banka (v případě platby v českých korunách) nebo

5.1.3.2.  na účet prodávajícího č. 2802736270/2010 (IBAN: CZ3020100000002802736270, SWIFT: FIOBCZPPXXX), vedený u společnosti Fio banka (v případě platby v eurech).

5.2. Úhrada ceny zboží podle bodu 5.1.1. je možná pouze při osobním převzetí zboží v showroomu, týká se tedy zejména šperků skladem. Hotově je možné zaplatit i zálohu, pokud je objednávka učiněna osobně v showroomu a zboží se bude pro klienta vyrábět.

5.3. Úhrada ceny zboží podle bodu 5.1.2. je možná pouze při dodání zboží v rámci České republiky. Při dodání zboží do zahraničí je možná úhrada pouze podle bodu 5.1.3, není možné do zahraničí dodat zboží na dobírku.

5.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

5.5. U zboží, které je skladem (tzn. není na objednávku) požaduje prodávající úhradu celé kupní ceny předem, tj. před doručením zboží kupujícímu, a to způsoby uvedené v bodu 5.1. za použití bodu 5.2 a 5.3. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Vystavený daňový doklad – faktura bude kupujícímu doručen na jeho elektronickou adresu nebo při dodání spolu se zbožím.

5.7. U zboží na objednávku (tzn. u zboží, které není skladem) požaduje prodávající od kupujícího zálohu, a to takto:

5.7.1.    u zboží v ceně do 10.000, - Kč zálohu ve výši 30 % z ceny zboží,

5.7.2.    u zboží v ceně 10.001, - Kč a výše zálohu ve výši 50 % z ceny zboží.

5.8. Záloha je splatná na základě zálohové faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu po uzavření kupní smlouvy v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu. Zálohu je možné uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, a to podle bodu 5.1.3 nebo v hotovosti podle bodu 5.1.1. za použití bodu 5.2. Pro úhradu zálohy bezhotovostně převodem se použijí podmínky uvedené v bodě 5.10. Záloha bude následně odečtena od kupní ceny uvedené na daňovém dokladu – faktuře.

5.9. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od dopravce.

5.10. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena nebo záloha splatná do 14 dnů od vystavení daňového dokladu – faktury nebo zálohové faktury. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.11. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží nebo zálohu společně s uvedením variabilního symbolu platby. 

5.12. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v termínu a za podmínek uvedených v bodě 5.10., bude o tomto kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. Tímto mu bude lhůta k uhrazení objednávky prodloužena o 5 pracovních dnů. Nebude-li ani v tomto termínu kupní cena uhrazena, může být kupní smlouva (objednávka) stornována.

5.13. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat ani sčítat.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, a to zejména u cenného psaní nebo cenného balíku, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Je však povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Dodací podmínky pro Českou republiku jsou následující:

6.5.1.    zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty, nejčastěji jako cenné psaní nebo cenný balík. Výběr druhu zásilky provádí prodávající.

6.5.2.    zboží je pro účely přepravy řádně a adekvátně pojištěno podle pravidel dopravce.

6.5.3.    poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Prodávající může poštovné kupujícímu neúčtovat.

6.5.4.    osobní odběr zboží je možný pouze po odsouhlasení oběma stranami kupní smlouvy. V případě osobního odběru zboží je úhrada kupní ceny možná pouze podle bodu 5.1.1. a 5.1.3. obchodních podmínek, tedy pouze v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet kupujícího. Prodávající nepřijímá platební karty.

6.5.5.    doba doručení v rámci České republiky se řídí Českou poštou, prodávající nemá na dobu doručení žádný vliv. 

6.6. Dodací podmínky pro zahraničí jsou následující:

6.6.1.    zboží je možné zaslat do zemí Evropské Unie.

6.6.2.    zboží je kupujícímu v zahraničí doručováno prostřednictvím České pošty (a dále pak jejím zahraničním partnerem), nejčastěji jako cenné psaní nebo cenný balík. Výběr druhu zásilky provádí prodávající.

6.6.3.    zboží je pro účely přepravy řádně a adekvátně pojištěno podle pravidel dopravce.

6.6.4.    poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Prodávající může kupujícímu poštovné neúčtovat.

6.6.5.    osobní odběr zboží je možný pouze po odsouhlasení oběma stranami kupní smlouvy. V případě osobního odběru zboží je úhrada kupní ceny možná pouze podle bodu 5.1.1. a 5.1.3. obchodních podmínek, tedy pouze v hotovosti nebo bezhotovostně převodem na účet kupujícího. Prodávající nepřijímá platební karty.

6.6.6.    doba doručení do zahraničí se řídí Českou poštou a jejím zahraničním partnerem, prodávající nemá na dobu doručení žádný vliv.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Individuální zakázková výroba

7.1. Individuální zakázkovou výrobou zboží se rozumí taková výroba zboží, kdy je toto zboží vyrobeno podle specifických požadavků kupujícího nebo je podle jeho specifických požadavků upraveno (např. podle vlastního nákresu dodaného kupujícím).

7.2. Individuální zakázkovou výrobu zboží nebo jeho úpravu je možné poptat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího.

7.3. Individuální zakázková výroba zboží nebo jeho úprava je prodávajícím zvážena a je s kupujícím podle potřeby konzultována. Individuální zakázkovou výrobu zboží nebo jeho úpravu podle specifických požadavků kupujícího není prodávající povinen přijmout, o přijetí či nepřijetí je kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže vyrábět zboží podle fotografií zboží jiných výrobců kvůli ochraně autorského práva.

7.4. Po vzájemném odsouhlasení individuální zakázkové výroby zboží nebo jeho úpravy je kupujícímu sdělena přibližná dodací lhůta a orientační kupní cena. V případě, že kupující se sdělenou přibližnou dodací lhůtou a orientační kupní cenou souhlasí, je tento souhlas považován za objednávku. Kupujícímu je prostřednictvím elektronické pošty posláno shrnutí objednávky tohoto zboží s ilustrační fotografií nebo fotografiemi a přesným popisem včetně dohodnutého postupu výroby a dodání. Ve shrnutí objednávky bude uvedena orientační kupní cena s tím, že kupující uhradí nejdříve zálohu ve výši 4000,- Kč. Zbytek kupní ceny kupující uhradí prodávajícímu před dodáním zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo na dobírku za přiměřeného použití bodu 5. obchodních podmínek. V případě, že kupující se sdělenou přibližnou dodací lhůtou nebo orientační kupní cenou nesouhlasí, je individuální zakázková výroba zboží nebo jeho úprava stornována.

7.5. Nebude-li kupující s prodávajícím komunikovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

7.6. V případě zrušení objednávky podle bodu 7.5. obchodních podmínek nebude kupujícímu vrácena uhrazená záloha. 

7.7. Pokud zboží individuální zakázkové výroby nebo jeho úpravy splňuje všechny zadané a odsouhlasené parametry, je kupující povinen toto zboží odebrat. Pokud kupující zboží neodebere, propadá uhrazená záloha v celé výši ve prospěch prodávajícího.

7.8. Od kupní smlouvy u zboží individuální zakázkové výroby nebo jeho úpravy lze odstoupit do okamžiku, než je uhrazena záloha. 

8. Odstoupení od kupní smlouvy, stornování objednávky

8.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám. Pro účely koupě zboží v internetovém obchodu se uvedená zákonná výjimka vztahuje k prstenům, přívěskům, kompletům, křížkům, náramkům a náušnicím na objednávku a na individuální zakázkovou výrobu.

8.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 8.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

8.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 8.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 8.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího v hodnotě vráceného zboží (kromě nákladů souvisejících s doručením zboží a nákladů na balné) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující v plné výši.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

8.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně převodem na účet určený kupujícím.

8.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

8.8. Všechna ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující si může zboží vyzkoušet, nesmí však dojít k jeho zjevnému opotřebení nebo poškození. V tomto ohledu je třeba dbát zejména zvýšené opatrnosti u zboží opatřeného českým státním puncem, odpovědnostní značkou obchodníka a výrobní značkou výrobce. V případě, že bude jakákoliv tato značka či punc poškozen nebo dokonce dojde k jejich odstranění ze zboží, a to i částečnému, není možné od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Toto zboží se stává pro prodejce již dále neprodejným. V případě, že kupující od kupní smlouvy přesto odstoupí a vrátí prodávajícímu zboží, u kterého budou značky nebo punc poškozeny nebo odstraněny, prodávající toto poškození nebo odstranění značky nebo puncu zadokumentuje a zboží vrátí zpět kupujícímu. V takovém případě nebudou kupujícímu vráceny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího za zboží přijal. K odstoupení od kupní smlouvy tak nedojde. Stejně tak si prodávající vyhrazuje právo nevrátit peněžní prostředky za zboží, které jeví známky jiného zjevného opotřebení nebo poškození.

8.9. Kupující má právo požádat o stornování objednávky nejpozději do okamžiku schválení objednávky prodávajícím.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí dopravcem (Česká pošta) nemá vady, tzn. zejména:

9.2.1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

9.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

9.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad (nejprve však musí kupující vrátit převzaté zboží s vadou). Týká-li se vada pouze součásti věci a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat jen výměnu součásti.

9.4. Neuplatní-li kupující právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

9.5. Ustanovení uvedená v bodě 9.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.7. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.8. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

9.9. Ustanovení uvedená v čl. 9.8. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.10. Běh lhůty pro vyřízení práv z vadného plnění (reklamací) je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro jejich vyřízení (zboží, část zboží, doklad o koupi nebo jeho kopii, jiné vyžádané podklady důležité pro identifikaci objednávky apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Pokud kupující vyžádané podklady nedodá, pak je prodávající oprávněn uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) zamítnout.

9.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho elektronické pošty [email protected], kde budou kupujícímu sděleny další instrukce, jak postupovat dále.

9.12. O uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, které bude obsahovat informace o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím a kontaktní údaje kupujícího pro jeho informování o vyřízení reklamace.

9.13. Prodávající je povinen vyřídit zpracování uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) nejpozději do 30 dnů a prodávající je povinen informovat kupujícího o vyřízení reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na lhůtě delší.

9.14. Po skončení reklamačního řízení je prodávající povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.15. Kupující bere na vědomí, že uvedení nesprávného rozměru (zejména u prstenů a náramků) ze strany kupujícího není vadou zboží, pokud bylo zboží v takovém rozměru kupujícímu prodávajícím dodáno. Uvedený údaj o rozměru považuje prodávající vždy za správný. Prodávající se však může s kupujícím dohodnout na řešení situace jiným způsobem, a to ke spokojenosti obou stran. 

9.16. Kupující dále bere na vědomí, že pokrytí zboží jiným drahým kovem (např. bílým rhodiem, černým rhodiem, rutheniem apod.) nebo oxidací se postupem času používáním zboží stírá. Není to vada zboží, ale přirozená vlastnost této povrchové úpravy. Zboží je možné takto povrchově znovu upravit.

9.17. Kupující také bere na vědomí, že během nošení může šperk přijít do styku s jinými předměty, které na něm mohou zanechat stopy v podobě oděrek, škrábanců, třísek, důlků, promáčklin, mikrořezů a jiných poškození, a to jak na kovu samotném, tak i na vsazeném kameni. Tento proces začíná ihned po začátku používání šperku. Intenzita opotřebení se u jednotlivých osob liší. Vlivem nošení může také dojít k opotřebení či poškození vzorů a textur povrchu šperků. Jedná se o jev přirozený, který není vadou zboží. Opotřebení či poškození šperku vlivem nošení může vést ke snížení hmotnosti šperku. K podobnému poškození či opotřebení může dojít i při styku šperku s chemickými látkami používanými např. při úklidu, dezinfekci apod. V těchto případech je lépe šperk odložit.

9.18. Kupující je srozuměn s tím, že fotografie zboží vystavené v internetovém obchodu jsou ilustrativní. Barva zboží, a to včetně kamenů, se může kvůli použití přírodních materiálů lišit od barevného vyobrazení na fotografiích. Tato odlišnost není považována za vadu zboží a není důvodem k reklamaci. Na přání kupujícího je možné zaslat u skladových šperků fotografie nebo video přímo daného šperku.

9.19. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9.20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím jeho adresy elektronické pošty [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.4. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) informuje spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa „http://adr.coi.cz/cs“. 

10.5. Spotřebitel může k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese „http://ec.europa.eu/consumers/odr“.

10.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha, internetová adresa „http://www.evropskyspotrebitel.cz“ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

10.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. Doručování

13.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.  Obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

14.5. Kupující prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad. Kupující dále prohlašuje, že mu byly ze strany prodávajícího poskytnuty v dostatečném předstihu před učiněním objednávky všechny potřebné informace a tyto považuje za jasné a srozumitelné.

14.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla a provozovny: Svatoplukova 2482/53, 79601 Prostějov; adresa elektronické pošty: [email protected], telefon: +420776306012. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Prostějově dne 15.03.2024


PŘÍLOHA

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

(pouze pro účely odstoupení podle bodu 8 obchodních podmínek)


Oznamuji Vám, že využívám svého zákonného práva a odstupuji tímto od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednávky:

Datum převzetí zboží:

Číslo faktury:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

Číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena:V …………………........ dne …...….............……                                                                                                       ………………………………………

                                                                                                                                                                        podpis

Vyplněný výše uvedený vzor odešlete na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo poštou na adresu jeho sídla.