Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ

1.1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Kochut CZ&SK s.r.o., se sídlem Svatoplukova 2482/53, 79601, Prostějov, IČ: 19945825, e-mail: [email protected] (dále také jako „Správce“).

1.2. Účelem tohoto dokumentu je splnění informační povinnosti Správce vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“) vůči těm fyzickým osobám, které využívají služby e-shopu (dále jen Zákazník).

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zpracování osobních údajů je prováděno pro následující účel:

- splnění smluvních požadavků - nákup na e-shopu;

2.2. Právním základem pro zpracování osobních údajů Zákazníků je splnění smlouvy.

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce provádí zpracování osobních údajů Zákazníků v rozsahu:

3.1.1. adresní a identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, IP adresa.

4. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ A ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Příjemcem osobních údajů je přepravní společnost, která zabezpečuje přepravu zboží na Vámi udanou adresu.

4.2. Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávané také zpracovatelem, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Tímto zpracovatelem je Ing. Simona Štorková, která pro Správce vede účetnictví.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ

5.1. Osobní údaje Zákazníků jsou Správcem předávány na Ukrajinu, a to fyzické osobě podnikající Kochut Roman Andrijovich FOP se sídlem Koschuta Str. 19, Uzhgorod, Ukrajina, registrační číslo: 3328713670.

5.2. Správce informuje Zákazníky, že ve vztahu k Ukrajině neexistuje rozhodnutí Evropské komise o zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů. Ukrajina je nicméně signatářem Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. 1. 1981 (dále jen „Úmluva“), tuto mezinárodní smlouvu dne 30. 9. 2010 ratifikovala a od 1. 1. 2011 je na území Ukrajiny uvedená mezinárodní smlouva účinná. V České republice byla Úmluva vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s.

5.3. Předávání osobních údajů Zákazníků na území Ukrajiny je realizováno za splnění podmínek uvedených v čl. 46 GDPR, když vhodné záruky pro účely předání osobních údajů jsou poskytnuty prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, které jsou dostupné.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovány po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let ode dne skončení smluvního vztahu, pokud platná legislativa nepožaduje jinak.

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (ZÁKAZNÍKŮ)

7.1. V důsledku zpracování osobních údajů Zákazníků má každý Zákazník následující práva:

7.1.1. právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům;

7.1.2. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává;

7.1.3. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Správce musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat, s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování má Zákazník jestliže:

7.1.3.1. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

7.1.3.2. zpracování je protiprávní a Zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

7.1.3.3. osobní údaje Správce již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

7.1.3.4. vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 7.1.7. těchto podmínek, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce pro zpracování převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka;

7.1.4. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které Správce zpracovává k jiným účelům, než je plnění jeho právní povinnosti. Právo na výmaz je přitom dáno výlučně, pokud zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel, zpracování je založeno na souhlasu a tento je Zákazníkem odvolán, Zákazník vznese námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, výmaz Správci přikazuje právní předpis nebo když byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR;

7.1.5. právo na přenositelnost údajů. Zákazník může žádat, aby mu Správce jeho osobní údaje poskytl za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je Správce sám předal jinému správci osobních údajů. Toto právo však Zákazník má pouze ohledně těch osobních údajů, které Správce zpracovává automatizovaně na základě souhlasu Zákazníka nebo smlouvy s ním;

7.1.6. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se Zákazník domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může Zákazník podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz;

7.1.7. v případě, že Správce osobní údaje Zákazníka zpracovává pro účely oprávněných zájmů jeho nebo někoho dalšího, má Zákazník kdykoliv právo vznést námitku proti takovému zpracování. Námitku může Zákazník vznést na adrese sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu, které jsou specifikovány v odst. 1.1 těchto podmínek. Pokud Zákazník takovou námitku vznese, je Správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

7.1.8. v případě, že Správce osobní údaje Zákazníka zpracovává pro účely přímého marketingu, má Zákazník právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Zákazník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány;

7.1.9. v případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má Zákazník právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to bez dalšího. Správce prohlašuje, že odvolání souhlasu nebude mít pro Zákazníka údajů žádné negativní konsekvence. Odvolat souhlas může Zákazník zasláním e-mailu na adresu [email protected].

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Zpracování osobních údajů Zákazníků je prováděno zejména v provozovnách, pobočkách a sídle Správce, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.

8.2. Z důvodů zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů a zajištění provádění zpracování v souladu s GDPR zavedl Správce v souladu s čl. 24 a 25 GDPR přiměřená organizační a technická opatření.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto Podmínky jsou rovněž přístupné na webu Správce: https://jewellery.kochut.org/cs/ochrana-osobnich-udaju/.


V Prostějově dne 13.7.2020